Aktualności, ogłoszenia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ STACJONARNYCH DLA KLAS I-III  OD 18 STYCZNIA

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie. Przedstawiamy szczegóły dotyczące organizacji funkcjonowania szkoły:

 1. Do szkoły mogą uczęszczać Uczniowie bez objawów chorobowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez Opiekunów bez objawów chorobowych.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły należy skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 4. Po wyjściu z szatni należy bezzwłocznie umyć ręce.
 5. Rodzice kontaktują się z Wychowawcami klas drogą elektroniczną, telefonicznie lub tylko w strefie wyznaczonej dla Rodziców.
 6. Rodzice powinni zadbać oto, by szkoła mogła się z Nimi skutecznie komunikować. Prosimy o odbieranie szkolnych telefonów lub bezzwłoczne odpowiadanie na nie.
 7. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 8. Uczniowie przychodzą do szkoły według ustalonych godzin:

 Klasa 

 Poniedziałek 

 Wtorek 

 Środa 

 Czwartek 

 Piątek 

1a

7.40

7.40

8.45

7.40

7.40

1b

7.40

7.40

7.40

8.45

8.45

2a

8.45

7.50

8.45

7.50

7.50

2b

7.50

7.50

7.50

7.50

8.45

3a

8.45

8.45

7.30

7.30

7.30

3b

7.30

8.45

7.30

8.45

7.30

 

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich Uczniów prosimy o przestrzeganie ustalonego porządku.

 1. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów(klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 2. Jednorazowo w szatni może przebywać max. 10 Uczniów.
 3. Rodzice/Opiekunowie mogą przebywać na terenie szkoły tylko w wyznaczonej strefie dla Rodziców. Maksymalnie jednorazowo 4 osoby oddalone od siebie 1,5 m. Wprowadza się obowiązek osłony ust i nosa oraz dezynfekcję rąk. Rodziców obowiązuje zachowanie dystansu  1,5 m od Uczniów i Pracowników
 4. W szatni, toaletach i na korytarzach wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między Uczniami, Pracownikami szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa.
 5. Uczniowie uczą się w jednej sali lekcyjnej i stale przebywają na wydzielonej części korytarza. Na korytarzu mogą przebywać Uczniowie z jednej klasy.

 

Klasa

Nr sali

Korytarz

1a

20

Korytarz górny sp

1b

17

Korytarz górny sp

2a

5

Korytarz dolny sp

2b

6

Korytarz dolny sp

3a

7

Korytarz dolny sp

3b

4

Korytarz dolny sp

 

 1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze)co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 3. Zajęcia wychowania fizycznego często należy organizować na powietrzu, w otwartej przestrzeni terenu szkoły.
 4. Nauczyciele klas 0–3 organizują zajęcia na powietrzu, placu zabaw, przyszkolnych boiskach wg ustaleń, tak, by poszczególne klasy nie spotykały się ze sobą , a plac zabaw i sprzęt sportowy po każdej grupie był zdezynfekowany.
 5. Na Sali gimnastycznej mogą przebywać Uczniowie z jednej klasy.
 6. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, których nie wymieniają między sobą. Uczeń nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Korzystanie z posiłków odbywa się w szkolnej stołówce:
 • Posiłki wydawane będą zmianowo,
 • W jednym czasie w dwóch częściach stołówki mogą spożywać obiad Uczniowie z jednej klasy,
 • Przed wejściem na stołówkę należy umyć dokładnie ręce,
 • Uczniowie z danej klasy zajmują miejsca przy stolikach (jedna klasa w jednej części jadalni), a Pracownik szkoły podaje Uczniom dania i produkty,
 • Po każdej grupie stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane,
 • Z harmonogramem wydawania posiłków Uczniowie zostaną zapoznani przez Wychowawców.
 • Opłaty za korzystanie ze szkolnych posiłków będą przyjmowane w sali nr 1 (obok pomieszczenia obsługi w części gimnazjum) w godz. od 7.30 – 8.15 w styczniu w dniach od 18 do 22 .
 1. Wychowawcy zapoznają Uczniów z Zasadami korzystania z biblioteki i godzinami jej pracy.
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w małych grupach Uczniów. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 3. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

Małgorzata Strytyńska

Dyrektor Szkoły

Zarządzenie Nr 10/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II we Florynce

z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II we Florynce.

 

   Na podstawie § 1a ust. 1 pkt 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870)

zarządza się, co następuje:

&1.

 1. Do 24 grudnia 2020 r. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I – VIII szkoły  podstawowej.
 2. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły zgodnie z § 1 ust.1, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

&2.

 1. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 30 minut.
 2. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 3. Poszczególne zajęcia są realizowane zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych.
 4. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, organizuje się nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

&3.

 1. Ustala się zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji  tych zajęć:

        1) zajęcia muszą być odnotowane w dzienniku zajęć,
        2) nauczyciel potrafi udokumentować materiały przesłane uczniom,
        3) weryfikacja odbytych zajęć przez administratora na platformie Office 365.

&4.

         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Strytyńska

Dyrektor Szkoły

 

 1. Na lekcje dołączaj punktualnie. 
 2. Jeśli masz problem z kamerką lub mikrofonem zgłoś to na początku lekcji. 
 3. Zadania odrabiaj na bieżąco (tak samo jak podczas nauki stacjonarnej). Nauczyciele nie będą Cię prosić o odsyłanie zaległych zadań, czy prac. 
 4. Pamiętaj: „Teams” to szkolna platforma edukacyjna. Używaj jej do celów edukacyjnych. 
 5. Gdy masz problem z internetem i nie możesz się zalogować, zostaw informację o próbie dołączenia do spotkania. Staraj się połączyć w dalszym ciągu. 
 6. O planowanej nieobecności na lekcji poinformuj wychowawcę. 
 7. Gdy nie ma Cię na lekcji, Twoim obowiązkiem jest nadrobienie braków. 
 8. W trakcie zajęć nie prowadź rozmów z kolegami czatach. Pamiętaj, to co tu wpiszesz, zostaje. 
 9. Wykorzystuj przerwy między kolejnymi zajęciami na to, by odejść od komputera. Możesz zrobić kilka ćwiczeń, które wpłyną korzystnie na Twój kręgosłup (nie siedź przed komputerem bez przerw). 
 10. Postaraj się skoncentrować maksymalnie podczas lekcji. To co zapamiętasz, pozwoli Ci skrócić czas nauki.  
 11. Zadania lub inne prace przesyłaj Teams / adres e-mail. 
 12. Odpowiedź ustna (włączona kamerka i mikrofon). 
 13. Sprawdzian (włączona kamerka i mikrofon). 
 14. Zdalna lekcja trwa min.30 minut. Nauczyciel rozpoczyna i kończy lekcję. 

 

Jeśli nie wiesz jak zalogować się do dziennika,
kliknij tutaj

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Formularz logowania

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II we Florynce

Florynka 64
33-332 Florynka
tel. (fax) 18 447 16 22

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.